สาระน่ารู้จากเรา

 บทความเกี่ยวกับการดุแลยางพารา


20 ปีแห่งการดูแล เกษตรกร

การเกษตรของไทย ช่วยให้เกษตรกรไทยมีความสุขได้ยั่งยืน

 

“ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และรวมถึงคำนึงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่คำนึงและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร สร้างความสมดุลความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mauris dolor, gravida a varius blandit, auctor eget purus.